Programul FDGR
pentru alegerile locale din 5 iunie 2016
în judeţul Sibiu

.

1. Preambul

Programul FDGR pentru alegerile din 5 iunie le continuă pe cele pentru legislaturile anterioare, fiind fundamentat pe aceleaşi principii de bază. Principiile FDGR pentru dezvoltarea judeţul Sibiu sunt:
– promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului judeţ;
– aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de educaţie şi formare, de asigurare a locurilor de muncă, de îngrijire a sănătăţii, de protecţie socială şi de asigurare a drepturilor cetăţeneşti, de recreere ş.a.
– protejarea naturii prin măsuri specifice şi prin promovarea unei dezvoltări durabile a economiei şi a turismului;
– eficientizarea administraţiei judeţene prin formarea continuă a personalului şi prin adaptarea structurii aparatului administrativ la noile condiţii.
Unele obiective din program se referă la municipiul Sibiu, cele mai multe însă, la administrarea întregului judeţ. Programul este completat cu obiective specifice ale diferitelor organizaţii locale ale FDGR care au candidaţi la alegeri.

Programul electoral al FDGR este în concordanţă cu Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Acesta îşi propune creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor. POR urmăreşte totodată asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor, vizând gestionarea în mod eficient a resurselor, valorificarea potenţialului lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

.
2. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică

În legislatura 2016-2020 FDGR urmăreşte:
– dezvoltarea parcurilor şi a zonelor industriale în apropierea municipiilor şi oraşelor prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelelor de utilităţi;
– colaborarea dintre consiliul judeţean şi consiliile locale, în vederea punerii la dispoziţia investitorilor a unor terenuri;
– oferirea unui sprijin logistic celor care doresc să investească în judeţul Sibiu.
FDGR susţine producerea energiei regenerabile, dezvoltarea industriilor nepoluante şi, în general, a unei economii cu emisii scăzute de bioxid de carbon.
Aeroportul Internaţional Sibiu, prin satisfacerea cerinţelor transportului de călători şi de marfă, contribuie în mod direct la creşterea economică în zonă. FDGR susţine politica Consiliului Judeţean Sibiu de a menţine tarifele de aeroport la un nivel competitiv, în vederea atragerii de noi companii ariene.

.
3. Infrastructura de apă-canal

FDGR susţine introducerea apei potabile şi construirea reţelelor de canalizare în toate localităţile judeţului, astfel încât apa uzată să poată fi epurată în totalitate. Strategia pentru realizarea acestui scop este stabilită de aleşii locali, consiliile locale fiind membri fie în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, fie în „Asociaţia de Apă Sibiu”, iar consiliul judeţean, în amândouă.
Se vor continua proiectele cu finanţare europeană pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel creşte calitatea vieţii şi se diminuează migrarea populaţiei din spaţiul rural înspre oraş
FDGR consideră că se impune:
– continuarea procesului de introducere a contoarelor individuale pentru consumatorii de apă care la ora actuală mai au regim de plată bazat pe consumul în pauşal;
– educarea populaţiei pentru protejarea cursurilor de apă prin evitarea deversării de apă uzată neepurată în acestea;
– reducerea pierderilor de apă potabilă, în vederea conservării resurselor naturale de apă.

.

4. Infrastructura de transport

FDGR va acţiona în vederea dezvoltării unui sistem de transport eficient, durabil, ecologic şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială a întregului judeţ şi care să asigure o bună calitate a vieţii.
Folosind toate resursele existente de finanţare şi acordând o atenţie sporită calităţii lucrărilor, FDGR susţine proiectarea şi executarea lucrărilor de
– modernizare a străzilor din comune, oraşe şi municipii;
– reabilitare a drumurilor de acces pentru toate satele şi comunele judeţului;
– întreţinere corespunzătoare a drumurilor judeţene.
Pentru Sibiu, o componentă decisivă în procesul de pregătire a viitoarelor proiecte va fi Planul de mobilitate urbană. Definit ca „instrument de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor”, planul va fi realizat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivel european, naţional şi local. Scopul său este de a defini diverse politici şi măsuri de îmbunătăţire a tuturor modurilor de transport, public sau privat, de pasageri sau de marfă, motorizat sau nemotorizat.
Măsurile promovate de FDGR pentru municipiul Sibiu, vor avea în vedere:
– creşterea fluidităţii traficului prin crearea de rute alternative;
– promovarea unor mijloace ecologice de transport;
– realizarea unor piste funcţionale pentru biciclişti care să ofere acestora siguranţă în deplasare, atât între cartierele de locuit şi zonele industriale, cât şi pentru a facilita legătura între Sibiu şi zonele de agrement din afara oraşului;
– creşterea atractivităţii transportului public local prin cuprinderea tuturor cartierelor în reţeaua de transport urban şi înnoirea parcului auto;
– realizarea unor legături rapide (transport public şi privat) cu zonele limitrofe ale municipiului Sibiu;
– semnalizarea luminoasă a trecerilor de pietoni în perimetrul unităţilor de învăţământ;
– susţinerea proiectului construirii unei linii de tren urban.

.

5. Agricultura şi silvicultura

FDGR va acţiona pentru:
– sprijinirea Camerei Agricole a judeţului Sibiu în acţiunile de formare a producătorilor agricoli şi de informare a acestora asupra posibilităţilor şi mecanismelor de finanţare din partea UE;
– o bună colaborare între administraţia locală şi structurile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
– măsuri de formare a tinerilor agricultori care să ducă la modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole existente şi la înfiinţarea de noi asociaţii sau grupuri de producători;
– evitarea folosirii excesive a îngrăşămintelor chimice şi încurajarea agriculturii ecologice;
– împădurirea terenurilor degradate, includerea acestora în programele naţionale de împădurire;
– menţinerea funcţiei de protecţie a ecosistemelor forestiere;
– respectarea strictă a regimului silvic în administrarea fondului funciar, indiferent de forma de proprietate;
– îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul forestier, inclusiv prin accesarea de fonduri europene destinate acestui scop.

.

6. Protecţia mediului

FDGR consideră că protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă sunt esenţiale pentru calitatea vieţii. Întreaga acţiune politică a FDGR în domeniul gestionării deşeurilor, al administrării fondului cinegetic, al protecţiei biodiversităţii şi ariilor naturale va fi subordonată acestui deziderat. Sănătatea trebuie să aibă prioritate faţă de interesele agenţilor economici.
FDGR susţine iniţiativele şi proiectele care duc la conservarea mediului şi la dezvoltarea sustenabilă atât pe plan local, cât şi regional, şi consideră dialogul şi colaborarea cu agenţiile de protecţie a mediului, cu facultăţile de profil şi cu societatea civilă ca fiind de importanţă vitală pentru conceperea şi realizarea măsurilor de protecţie a mediului.
Având în vedere efectul nociv al incineratoarelor de deşeuri asupra calităţii aerului şi implicit asupra sănătăţii, FDGR se pronunţă împotriva construirii de incineratoare de deşeuri pe raza judeţului Sibiu.
FDGR se va implica în:
– finalizarea cu succes a proiectului de management integrat al deşeurilor, coordonat de consiliul judeţean. Este important în acest scop dialogul cu cetăţenii, pentru ca proiectul să fie înţeles şi susţinut de fiecare persoană în parte;
– sprijinirea iniţiativelor în domeniul turismului ecologic pentru a proteja peisajele tradiţionale;
– gestionarea corectă şi prin personal calificat a reţelei siturilor protejate „Natura 2000”;
– realizarea perdelelor de vegetaţie pe marginea drumurilor;
– protejarea echilibrului ecologic şi a calităţii mediului în zone de interes ecologic (parcuri, păduri, ape etc.) prin evitarea impactului antropic. FDGR se va asigura că noile investiţii (ansambluri rezidenţiale, ansambluri comerciale, terenuri de sport, întreprinderi etc.) vor fi realizate după principiul sustenabilităţii;
– reabilitarea ecologică a cursurilor de râu degradate de efectul antropic.
La nivelul oraşelor şi al localităţilor din judeţul Sibiu FDGR se va implica şi va milita pentru:
– înfiinţarea unor noi parcuri şi locuri de joacă şi reabilitarea celor existente;
– încurajarea proiectelor pentru realizarea de spaţii verzi suspendate/pe clădiri în oraşele judeţului;
– reducerea poluării aerului prin proiecte de adaptare a programelor şi rutelor de transport în comun la nevoile cetăţenilor;
– realizarea unor parcări subterane, pentru a evita transformarea zonelor verzi în parcări.

.

7. Domeniul social

7.1. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale

FDGR se implică în:
– diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, adaptarea ofertei la nevoile populaţiei;
– cuprinderea şi încadrarea corectă în sistemul protecţiei sociale a tuturor persoanelor îndreptăţite;
– asigurarea serviciilor sociale atât prin instituţii ale sistemului public, cât şi ale celui privat, inclusiv prin realizarea de parteneriate între instituţii publice şi cele private;
– asigurarea asistenţei sociale pentru persoanele fără adăpost, cu finanţare de la bugetul local.

.

7.2. Protecţia copilului

FDGR susţine:
– sprijinirea familiei pentru creşterea şi educarea copiilor; prevenirea abandonului copiilor aflaţi în familii cu risc;
– reintegrarea copiilor din centrele de plasament într-o familie, de preferat în cea naturală;
– modernizarea, în continuare, a centrelor de plasament din judeţul Sibiu şi formarea continuă a personalului acestora;
– prevenirea abandonului şcolar;
– încheierea de parteneriate cu ONG-uri care desfăşoară proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară şi pentru aceia ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; susţinerea financiară a proiectelor respective.
FDGR se implică în realizarea următoarelor măsuri în cadrul administraţiilor locale:
– creşterea numărului de locuri în creşe şi grădiniţe;
– diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber – educativ, cultural, sportiv;
– crearea şi amenajarea de noi spaţii publice, parcuri;
– amenajarea şi întreţinerea de noi locuri de joacă distribuite în mod echilibrat pe teritoriul municipiilor, al oraşelor şi comunelor judeţului Sibiu pentru a mări accesibilitatea la ele.

7.3. Tineret şi familie

FDGR susţine:
– necesitatea sprijinirii tinerilor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire protejată;
– înfiinţarea de centre de zi şi centre de consiliere pentru copii;
– îmbunătăţirea situaţiei tinerilor şi a familiilor tinere prin: acordarea de terenuri pentru construcţia de locuinţe; construirea de locuinţe pentru tineret prin ANL; construcţia de locuinţe sociale, crearea de noi locuri în creşe şi grădiniţe;
– diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber prin valorificarea mai bună a potenţialului zonelor limitrofe ale oraşelor.

.

7.4. Sprijin pentru persoane vârstnice

Având în vedere creşterea numărului persoanelor de vârsta a treia, FDGR se implică în:
– asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru persoane vârstnice prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale;
– dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare măsură păstrarea demnităţii persoanelor asistate, putându-se realiza prin: acordarea unei mese calde la domiciliu, servicii sociale de bază – igienă corporală, îmbrăcare-dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, comunicare ş.a. –, servicii de suport – prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj ş.a.;
– servicii de consiliere;
– acordarea de gratuităţi pentru folosirea mijloacelor de transport în municipiul Sibiu; acordarea de ajutoare financiare persoanelor care se află în dificultate, crearea de locuri de întâlnire în cartiere: cluburi cu activităţi specifice, lectură, gimnastică, sărbătorire zile de naştere sau nume ş.a.

.

7.5. Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi

În vederea sprijinirii persoanelor cu handicap fizic sau mintal FDGR susţine:
– creşterea calităţii serviciilor primare şi specializate acordate persoanelor cu dizabilităţi prin instituţiile de profil din subordinea autorităţilor locale;
– dezvoltarea unor programe specifice care includ sportul ca mijloc de recuperare;
– folosirea terapiei ocupaţionale în vederea reintegrării în societate a persoanelor cu handicap;
– acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun;
– crearea unor facilităţi pentru accesul la activităţile economice, sociale, culturale, urmărind ca în instituţii să existe rampe pentru persoanele în scaune pe rotile.

.

7.6. Măsuri de protecţie pentru victimele violenţei domestice

FDGR se implică în:
– asigurarea unui număr suficient de locuri în adăposturi special amenajate;
– asigurarea consilierii de specialitate;
FDGR sprijină:
– desfăşurarea în unităţile de învăţământ şi în diferite alte spaţii publice a campaniilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice;
– asigurarea operativă a intervenţiei efectuate de Echipa intersectoriala a judeţului Sibiu în cazurile de violenţă domestică.

.

8. Sănătatea

Unul dintre dezideratele FDGR este preocuparea pentru sănătatea populaţiei. Din acest motiv, FDGR susţine continuarea reformării sistemului de finanţare a sistemului sanitar, având în vedere că persistă o subfinanţare cronică în acest domeniu.
FDGR consideră că Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cu organizarea sa multipavilionară, nu corespunde cerinţelor actuale. Este nevoie de construirea unui complex clinic judeţean de tip monobloc care să devină o bază modernă de asistenţă medicală complexă, cuprinzând toate secţiile de urgenţă, de boli cronice şi de recuperare. Propunem construirea acestui complex clinic judeţean lângă drumul de ieşire înspre Poplaca, unde există şi posibilitatea realizării de construcţii adiacente: un complex comercial, cămin pentru medici rezidenţi şi un minihotel pentru aparţinătorii bolnavilor.
FDGR propune dezvoltarea sectorului de îngrijiri paleative. În acest sens se impune formarea personalului medical din acest domeniu.
FDGR propune înfiinţarea unor centre de permanenţă ale medicilor de familie, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU, în special la sfârşit de săptămână şi pe durata sărbătorilor legale.

.

9. Cultura

FDGR consideră cultura ca fiind un element definitoriu pentru o comunitate, iar accesul la cultură, o condiţie intrinsecă a creşterii calităţii vieţii. Din acest motiv, FDGR consideră susţinerea activităţilor culturale ca pe o datorie a administraţiei locale care are obligaţia de a sprijini, inclusiv financiar, evenimentele, asigurând şi spaţii de organizare şi desfăşurare.
– FDGR doreşte să menţină municipiul Sibiu ca centru cultural important în regiune, cu renume internaţional. FDGR se implică, de asemenea, în dezvoltarea întregului judeţ în acest domeniu şi militează pentru păstrarea caracterului multicultural al zonei;
– FDGR va promova, în continuare, îmbunătăţirea managementului cultural şi va susţine cofinanţarea proiectelor culturale în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel de judeţ şi local;
– FDGR susţine necesitatea protejării şi conservării patrimoniului cultural şi artistic al judeţului Sibiu;
– Consiliul Judeţean Sibiu va trebui să-şi asume în continuare dezvoltarea instituţiilor culturale din subordinea sa;
– urmărind lărgirea şi intensificarea schimburilor culturale, FDGR se va preocupa de consolidarea relaţiilor existente şi de încheierea de noi parteneriate ale diverselor localităţi sibiene cu alte localităţi din ţară şi din străinătate. În mod natural, o atenţie deosebită va fi acordată relaţiilor culturale cu spaţiul de limbă germană;
– FDGR încurajează parteneriatele în domeniul turismului cultural şi organizarea de conferinţe (construirea unui centru modern de conferinţe şi teatru);
– FDGR va urmări inventarierea, conservarea şi administrarea patrimoniului cultural cu toate componentele sale, vizând punerea lui în valoare;
– FDGR susţine dezvoltarea unor programe educaţionale pentru patrimoniu şi cultură;
– FDGR încurajează dezvoltarea activităţilor culturale şi comunitare în cartiere.

.

10. Familia, recreerea şi sportul

Pornind de la constatarea că recreerea şi sportul constituie elemente importante ale vieţii cotidiene, iar familia trebuie să aibă posibilitatea de a-şi petrece timpul liber împreună, FDGR susţine:
– reamenajarea parcurilor şi a zonelor verzi atât din punct de vedere al vegetaţiei, cât şi din punct de vedere al mobilierului şi al funcţionalităţii;
– extinderea zonelor de joacă pentru copii, amenajarea de noi locuri şi amplasarea de echipamente de fitness, inclusiv în cartiere limitrofe ale oraşelor;
– amenajarea unor piste de biciclete în natură, a unor mini-parcuri tematice de distracţie sau a unor trasee educativ-recreative;
– promovarea şi popularizarea în şcoli a traseelor şi a zonelor turistice;
– implicarea tinerilor în acţiuni de întreţinere a zonelor turistice (programe extraşcolare / comunitare de igienizare a traseelor turistice);
– extinderea reţelei de piste pentru biciclete din oraş şi a traseelor care fac legătura între Sibiu şi zonele de agrement / zonele de interes turistic (Ocna Sibiului, Cisnădioara);
– construirea, în Sibiu, a unui aquapark şi a unui centru de conferinţe şi spectacole;
– amenajarea unor zone de picnic în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
– dezvoltarea sportului de masă şi diversificarea ofertei existente;
– amenajarea de terenuri simple destinate activităţilor sportive, în funcţie de necesităţile comunităţilor respective (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, tenis de masă), atât în mediul rural, cât şi în mediul urban;
– promovarea tradiţiilor locale prin organizarea unor serbări stradale;
– susţinerea şi organizarea unor competiţii în aer liber/evenimente dedicate familiei.
FDGR consideră că atât consiliul judeţean, cât şi consiliile locale trebuie să sprijine echipele sportive, sportivii cu performanţe şi evenimentele sportive de succes, deci va promova în continuare şi va susţine cofinanţarea proiectelor sportive în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel de judeţ şi local.

.

11. Învăţământul

Principala resursă pentru dezvoltarea judeţului o reprezintă locuitorii săi, prin urmare, formarea acestora pe tot parcursul vieţii este de importanţă primordială pentru FDGR. În egală măsură, educaţia trebuie să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru o bună inserţie pe piaţa muncii, dar şi păstrarea şi cultivarea valorilor generate de diversitatea etnică, lingvistică şi culturală a comunităţilor, de varietatea de obiceiuri, tradiţii şi mentalităţi.
FDGR pune accent pe:
– reabilitarea şi extinderea şcolilor aflate în administrarea autorităţilor locale, astfel încât învăţământul preuniversitar în totalitatea sa să se desfăşoare înainte de masă;
– crearea condiţiilor pentru însuşirea modului de lucru cu tehnica modernă de calcul, pentru studiul culturii locale şi promovarea acesteia, pentru aprofundarea şi extinderea studiului limbilor străine în şcoli;
– asigurarea standardelor educaţionale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
– dezvoltarea şi extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe şi să deprindă o meserie în acelaşi timp;
– o mai bună educare ecologică şi civică;
– organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter social, cultural, sportiv.
FDGR susţine necesitatea implicării comunităţilor locale în crearea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a învăţământului. Rolul autorităţilor locale la ocuparea funcţiilor de conducere ale unităţilor de învăţământ trebuie să crească. FDGR consideră că se impune îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional prin:
– adaptarea reţelei şcolilor profesionale la nevoile judeţului şi ale regiunii;
– sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor şi integrării lor ulterioare în regim de muncă;
– introducerea unor discipline de studiu noi, cu caracter inovator;
– acordarea unei atenţii sporite formării şi reconversiei profesionale a adulţilor.
FDGR consideră necesară contribuţia consiliului judeţean la:
– asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru învăţământul special şi special integrat;
– sprijinirea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu;
– sprijinirea Centrelor Şcolare de Educaţie Incluzivă din jud. Sibiu;
– susţinerea elevilor cu performanţe deosebite, de exemplu, prin acordarea de premii pentru elevii cu rezultate bune la fazele naţionale ale olimpiadelor;
– creşterea gradului de integrare a elevilor cu nevoi speciale prin proiecte de pregătire a şcolilor de masă pentru a-i primi şi integra.
FDGR susţine implicarea autorităţilor administraţiei locale în:
– prevenirea abandonului şcolar;
– ajutorarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
– îmbunătăţirea infrastructurii în şcoli;
– organizarea transportului şcolar;
– realizarea de parteneriate cu universităţile din Sibiu.
În ceea ce priveşte folosirea unor clădiri şcolare retrocedate cultelor religioase, FDGR susţine menţinerea destinaţiei acestora pentru învăţământ.

.

12. Turismul

FDGR consideră turismul ca fiind un vector important al dezvoltării economice şi sociale în judeţul nostru. Turismul şi dezvoltarea economică se condiţionează reciproc. De aceea, este necesară actualizarea strategiei judeţene de turism pentru perioada 2016-2020, pentru ca judeţul Sibiu să fie o destinaţie turistică pe tot parcursul anului.
În ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, FDGR susţine activităţile de conservare şi promovare a identităţii multiculturale şi a peisajului cultural specific acestei zone, a diversităţii şi bogăţiei patrimoniului natural – principalele atuuri ale atractivităţii judeţului Sibiu –, precum şi a capitalului de imagine deţinut de municipiul Sibiu ca oraş al culturii şi al festivalurilor.
Prin dezvoltarea unui turism inovator şi de calitate urmărim creşterea competitivităţii economice.
Consiliul Judeţean Sibiu va sprijini continuitatea activităţii Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu (AJTS) şi va urmări complementaritatea acţiunilor acesteia cu proiecte regionale şi naţionale. AJTS are un rol important în promovarea judeţului la târgurile naţionale şi internaţionale de turism.
Consiliul Local Sibiu va continua implementarea politicilor culturale locale de finanţare a activităţilor culturale şi de dezvoltare a sportului, politici ce au impact direct asupra notorietăţii destinaţiei Sibiu.
FDGR urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
– menţinerea notorietăţii turismului cultural şi dezvoltarea turismului gastronomic (Sibiul a aplicat pentru statutul de Regiune Gastronomică Europeană);
– sprijinirea turismului de business;
– promovarea circuitelor itinerante (drumeţie, biciclete, autoturism) pentru toate categoriile de vârstă, având diverse tematici, cum ar fi cele culturale, istorice, gastronomice ş.a.;
– amenajarea unor parcuri tematice;
– întreţinerea vechilor trasee montane şi amenajarea şi marcarea de trasee noi;
– promovarea unui turism durabil de care să beneficieze atât oaspeţii, cât şi localnicii;
– dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru facilitarea accesului la obiectivele turistice;
– dezvoltarea staţiunii Păltiniş şi extinderea domeniului schiabil în munţii Cindrel şi în zona Bâlea Lac;
– dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite de reţeaua de Centre de Informare Turistică din judeţ;
– continuarea programului de semnalizare a zonelor şi obiectivelor turistice şi a celui de informare asupra atracţiilor.

.

13. Urbanism şi arhitectură

FDGR sprijină:
– atragerea fondurilor structurale pentru reabilitarea şi conservarea monumentelor istorice;
– respectarea PUG-urilor;
– organizarea unor evenimente, manifestări, sesiuni de comunicare şi expoziţii cu semnificaţie zonală. Formarea cadrului organizatoric şi a personalului de administrare a patrimoniului;
– demararea procedurilor în vederea realizării trenului urban ce leagă urbea cu zona industrială;
– atragerea de fonduri structurale în vederea reabilitării termice a blocurilor.
FDGR consideră că dezvoltarea urbanistică trebuie să ţină seama de cerinţele protecţiei şi conservării mediului înconjurător, să aibă în vedere amenajarea de zone verzi.

.

14. Înfiinţarea zonei metropolitane Sibiu

Pornind de la necesitatea unei dezvoltări coordonate a zonei din apropierea municipiului Sibiu, FDGR susţine crearea zonei metropolitane Sibiu. Zona metropolitană va fi un instrument administrativ de dezvoltare integrată a localităţilor din aria de polarizare a municipiului Sibiu. Ea va permite realizarea în parteneriat a unor proiecte de infrastructură, în primul rând rutieră, dar şi de utilităţi, va duce la corelarea iniţiativelor de dezvoltare. Totodată, zona metropolitană va oferi cadrul pentru asigurarea de servicii publice performante pentru cetăţeni.

.

15. Îmbunătăţirea structurilor administrative

FDGR este adeptul descentralizării, în continuare, a administraţiei. În acelaşi timp, FDGR consideră că trebuie întărită capacitatea administrativă a primăriilor şi a consiliului judeţean.
În viziunea FDGR, prelucrarea şi transmiterea electronică a datelor poate duce la eficientizarea administraţiei. De aceea, FDGR se implică în:
– folosirea platformei de plăţi electronice www.ghiseul.ro atât la consiliul judeţean, cât şi la primării; introducerea acestei platforme la primăriile care nu au încă un sistem electronic pentru plăţi;
– crearea posibilităţii ca formularele tipizate (de ex. pentru autorizaţii) să fie completate electronic; actualizarea permanentă a acestor formulare, acolo unde există;
– interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca cetăţenii să nu fie nevoiţi să plimbe acte de la o instituţie la alta, ele putând fi preluate sau consultate electronic;
– crearea posibilităţii ca cetăţenii să consulte electronic stadiul de prelucrare a documentelor proprii (autorizaţii, petiţii, cereri de informaţii publice etc.);
– îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării electronice între administraţia judeţeană şi administraţiile localităţilor prin mijloace moderne de comunicare (e-mail, platforme online, …)

.

.

Descărcare fișier, Programul FDGR

pentru alegerile locale din 5 iunie 2016 în judeţul Sibiu

în format PDF.

Download Program Electoral FDGR în format PDF