PROGRAM POLITIC FDGR 2020-2024

VIZIUNEA. Sibiul va deveni un județ nou într-o eră modernă, în care performanța va fi una reală, cuantificată printr-un rezultat real: îmbunătăţirea standardului de viaţă al tuturor cetățenilor pe bazele unei dezvoltări economice solide și ale unei constante preocupări de a evolua dinamic în toate domeniile vieții, prin ample proiecte sociale, culturale, turistice, agro-industriale, educaționale sustenabile.

MISIUNEA pe care ne-o asumăm vizează crearea unei instituții administrative puternice, bazată pe principiile unei guvernări în spiritul respectării legii, a dialogului, a echității și a eficienței, capabilă să asigure:

 1. O administrație performantă și eficientă, deschisă parteneriatelor și receptivă la nevoile cetățenilor din toate localitățile județului Sibiu, bazată pe soluții practice la problemele concrete exprimate de unitățile administrative județene.
 2. O administrație modernă, bazată pe responsabilizare și egalitate în fața șanselor de dezvoltare și prosperitate a tuturor cetățenilor, în acord cu principiile și strategiile de dezvoltare naționale și europene.
 3. O administrație participativă, desfășurată în cooperare cu celelalte autorități ale administrației publice locale, naționale și europene.

VALORILE promovate de FDGR pentru cetățenii județului Sibiu

 1. Respectul pentru demnitatea umană este o garanție a drepturilor și a libertăților fiecărui cetățean!
 2. Respectul pentru justiția socială asigură membrilor comunității perspective egale de educație, sănătate și autonomie, sprijinirea tuturor cetățenilor vulnerabili din punct de vedere social fiind extrem de important!
 3. Respectul pentru mediu: o garanție pentru un viitor sigur!
 4. Respectul pentru diversitatea culturală: cea mai valoroasă moștenire sibiană!
 5. Respectul pentru diversitatea etnică: o societate fără discriminări rasiale, socio-economice și bariere instituționale, toți cetățenii având șanse egale de participare la viața comunității!

PRINCIPIILE FDGR în administrația locală

 1. Principiul dezvoltării durabile, respectând particularitățile mediului ambiant urban și rural, prin corelarea nevoilor reale ale comunității cu identificarea resurselor de finanțare necesare implementării proiectelor de dezvoltare echilibrată a întregului județ.  
 2. Principiul accesibilității, prin asigurarea dreptului la integrare în societate, egalitate de oportunități și servicii integrate de înaltă calitate pentru toți cetățenii județului Sibiu.
 3. Principiul comunicării, oferind posibilitatea cetățenilor să se implice și să contribuie la procesul dezvoltării durabile și la satisfacerea nevoilor comunităților locale.
 4. Principiul profesionalismului și eficienței muncii în administrație, prin care fiecare funcționar public înțelege că activitatea sa în serviciul cetățeanului reprezintă o oportunitate, o datorie și o obligație, instituția administrativă având sarcina de a oferi cadrul perfecționării continue și al adaptării permanente a structurii aparatului administrativ la schimbările societății.
 5. Principiul transparenței ne obligă la a construi o administrație publică fără corupție, fără conflicte de interese, cetățenii având dreptul la participare la dezbaterile publice.
 6. Principiul echității și al egalității de șanse, bazat pe dezvoltarea unor parteneriate solide care să implice societatea civilă, reprezentanți ai mediului economic și ai celui  academic, instituțiile de guvernanţă județeană și națională, alături de toți actanții comunitari.
 7. Principiul interculturalității și al incluziunii sociale, care presupune cunoașterea, respectarea și promovarea valorilor tuturor grupurilor care se regăsesc în structura etnică a județului Sibiu.

Programul FDGR s-a elaborat de jos în sus, bazându-se pe strategiile locale: municipale Sibiu – Mediaș, orășenești, comunale, strategiile zonale elaborate de Grupurile de Acțiune Locală Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Microregiunea Hârtibaciului, Podișul Mediașului, Țara Secașelor Alba – Sibiu, Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu, Strategia Agenției de Dezvoltare a Regiunii CENTRU și Strategiile Naționale Sectoriale, toate urmând a fi puse în concordanță cu Viziunea Uniunii Europene și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, la care România a aderat, alăturându-se celor statelor membre ONU pentru a promova echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu.